Stichting Brandwonden Research Instituut

instituut t.b.v. het opstarten van innoverende technieken in de brandwondenzorg
Op vier februari negentienhonderd zevenentachtig, ---~-~-~-
is voor mij, BERNARDUS MICHAëL ALOYSIUS BATENBURG, ------~-
notaris ter standplaats BEVERWIJK verschenen, ~------------
de heer Drs. ROBERT WALTER KREIS, chirurg, wonende te -----
BEVERWIJK, Laan van Blois 179, geboren te Bandoeng, (thans
Republiek Indonesiê) op vier juli negentienhonderd vieren-

veertig. --------------------------------------------------

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting in het

leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te --

stellen: --------------------------------------------------

------------------ Naam, Zetel en Duur --------------------

----------------------- Artikel 1 -------------------------

1.De stichting draagt de naam: ---------------------------
STICHTING BRANDWONDEN RESEARCH INSTITUUT ---------------
(afgekort: B.R.I.). ------------------------------------

2.Zij heeft haar zetel in de gemeente BEVERWIJK. ---------

3.De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. --------

-------------------------- Doel ---------------------------

----------------------- ArtIkel 2 -------~-----------------

1.De stichting heeft ten doel: --------------------------
de bevordering van de wetenschap ten aanzien van de ----

wondgenezing in het algemeen en de behandeling van pa- -
tiënten met brandwonden in het bijzonder en voorts al --
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings ver-
band houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords. --------------------------------

2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlij-

ken door het leggen van nationale en internationale con-
tacten, het opzetten, begeleiden en uitvoeren van pro- -
jecten, eveneens in nationaal en internationaal verband
en het bevorderen van kennisoverdracht tussen industrie

en kliniek. --------------------------------------------
------------------------ Vermogen ---------------'----------

----------------------- Artikel 3 -------------------------

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: ----

- subsidies en donaties~ ----------------------------------

- schenkingen, erfstellingen en legaten; ------------------

- alle andere verkrijgingen en baten. ---------------------

------------------------ Bestuur --------------------------

----------------------- Artikel 4 ---~------------------~--

1.Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie

leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte be- ---
noemde -Het aantal leden wordt - met inachtneming van het
in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algeme-
ne stemmen vastgesteld. --------------------------------

2.Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, --
waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit --
zijn midden een voorzitter, een secretaris en een pen- -
ningmeester. De functies van secretaris en penningmees-
ter kunnen ook door een persoon worden vervuld. --------

3.Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het --
bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met alge-
mene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurs- -


 

- 2 -

lid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacatu-
re(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of ----
meer) opvolger(s). -------------------------------------

4.Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of -
meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende be- --
stuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurs-
lid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde

in artikel 7. ------------------------------------------

5.De leden van het bestuur genieten als zodanig geen -----
beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun ---

functie gemaakte kosten. -------------------------------

------- Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten --------

----------------------- Artikel 5 -------------------------

1.De bestuursvergaderingen worden gehouden te Beverwijk.

2.Ieder halfjaar wordt tenminste één vergadering --------

gehouden. ---------------------------------------------

3.Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden,
wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één
der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de ----
voorzitter het verzoek richt. Indiende voorzitter aan
een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege,
dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie we-
ken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een --
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de --
vereiste formaliteiten. -----------~-------------------

4.De oproeping tot ,de vergadering geschiedt - behoudens -
het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, tenminste -
zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der --
vergadering niet meegerekend, door middel van aangete-
kende oproepingsbrieven. ------------------------------

5.De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijd-

stip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6.Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijn-
de bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige beslui-
ten worden genomen over alle aan de orde komende onder-
werpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door
de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en
houden van vergaderingen niet in acht genomen. --------

7.De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van -
het bestuur en bij diens afwezigheid door de vice- ----

voorzitter. -------------------------------------------

Ingeval van afwezigheid van beiden wijst de vergadering

zelf haar voorzitter aan. -----------------------------

8.Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen
gehouden door de secretaris of door één der andere aan-
wezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De no-
tulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die
in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben -

gefungeerd. -------------------------------------------

9.Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige be-
sluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie -


 

- 3 -

zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoor-

digd is. ----------------------------------------------

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-

bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van
een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter --
der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid --
kan daarbij" slechts voor één medebestuurslid als gevol-
machtigde optreden. -----------------------------------

10.Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,

mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld
schriftelijk, telegrafisch of per telex/telefax hun ---
mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt --
onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de --
secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- ---------
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt -

gevoegd. --------~----~----~---------------------------

11.Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen --

van één stem. ----------~------------------------------

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voor-
schrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met ---
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stem- --

men. --------------------------------------------------

12.Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, -

tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming -

verlangt. ------~--------------------------------------

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, ge- -

sloten briefjes. --------------------------------------

13.Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge-

bracht. ----------------~------------------------------

14.In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de sta-

tuten voorzien, beslist de voorzitter. ----------------
------- Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging ---------

----------------------- Artikel 6 -------------------------

1.Het bestuur is belast met het besturen van de stich- ---

ting. --------------------------------------------------

2.Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkom- -
sten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van regi- --

stergoederen. ------------------------------------------

3.Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeen-
komsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofde- -
lijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt ofzieh tot zekerheidstelling voor een schuld van
een derde verbindt. ------------------------------------

----------------------- Artikel 7 -------------------------

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend verte- -
genwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursle- --

den. ------------------------------------------------------

-----------------Einde bestuurslidmaatschap-----------------

----------------------- Artikel 8 -------------------------

Het bestuurslidmaatschap eindigt: -------------------------
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het --
vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslag-


 

- 4 -

neming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel
298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. --------------------
---------------- Boekjaar en jaarstukken ------------------

----------------------- Artikel 9 -------------------------

1.Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalen- -

derjaar~ -----------------------------------------------

2.Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der --
stichting afgesloten. Daaruit worden door de penning- --
meester een balans en een staat van baten en lasten over
het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken,
vergezeld van een rapport van een register-accountant of
van een accountant-administratieconsulent, binnen zes --
maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur -----
worden aangeboden. -------------------------------------

3.De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. ----

----------------------- Reglement -------------------------

-----------------------Artikel 10 ------------------------

1.Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, --
waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in --
deze statuten zijn vervat. -----------------------------

2.Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in --

strijd zijn. -------------------------------------------

3.Het bestuur is te allen' tijde bevoegd het reglement te -

wijzigen of op te heffen. ------------------------------

4.Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het re- -
glement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepas-

sing. --------------------------------------------------

------------------- statutenwijziging ---------------------

----------------------- Artikel 11 ------------------------

1.Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het --
besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen
in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig -
of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur eni-
ge vacature bestaat. -----------------------------------

2.De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notarië-

le akte tot stand komen. -------------------------------

3.De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek -
afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statu-
ten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stich- -
tingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en
Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel

heeft. -------------------------------------------------

--------------- Ontbinding en vereffening -----------------

----------------------- Artikel 12 ------------------------

1.Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het

daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 -
lid 1 van toepassing. ----------------------------------

2.De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan ----

voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig --

is. ----------------------------------------------------

3.De vereffening geschiedt door het bestuur. -------------

4.De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbin-
ding van de stichting inschrijving geschiedt in het re-


 

- 5 -

gister, bedoeld in artikel 11 lid 3. -------------------

5.Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze

statuten zoveel mogelijk van kracht. -------------------

6.Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting ---
wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel --
van de stichting. --------------------------------------

7.Na afloop van de vereffening blijven de boeken en be- --
scheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig ja-
ren berusten onder de jongste vereffenaar. -------------
--------------------- Slotbepalingen ----------------------

----------------------- Artikel 13 ------------------------

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten ---

niet voorzien, beslist het bestuur. -----------------------