Stichting Brandwonden Research Instituut

gevestigd te Beverwijk

 

Stichting Brandwonden Research Instituut

gevestigd te Beverwijk

 

Rapport inzake de jaarrekening 2019

Inhoudsopgave

Pagina

 

1.             Administratieverslag

 

1.2           Algemeen                                                                                                   2

1.3           Financiële positie                                                                                       3

2.             Jaarrekening

2.1           Balans per 31 december 2019                                                                   5

2.2           Winst-en-verliesrekening over 2019                                                           6

2.3           Grondslagen van waardering en resultaatbepaling                                    7

2.4           Toelichting op de balans                                                                              8

2.5           Toelichting op de winst-en-verliesrekening                                                10

Stichting Brandwonden Research Instituut

T.a.v. het bestuur

p/a Laan van Blois 179 1943 MH Beverwijk

 

Beverwijk, 17 september 2020

 

Geacht bestuur,

 

1.1 Samenstellingsverklaring

 

De jaarrekening van Stichting Brandwonden Research Instituut te Beverwijk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij hebben u ondersteund bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Brandwonden Research Instituut.

 

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

 

Beverwijk, 17 september 2020

 

Bodewes Administratie en Belastingadvies B.V.

H.C. Booman BSc MKB BC

 

1.3 Financiële positie

 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

 

Financiële structuur

 

                      31-12-2019

                      31-12-2018

 

 

%

 

 

%

 

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen

1.872

 

0,9

 

2.722

 

1,3

Liquide middelen

201.856

 

99,1

 

201.674

 

98,7

 

203.728

 

100,0

 

204.396

 

100,0

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

Reserve wetenschappelijk onderzoek

202.886

 

99,6

 

203.477

 

99,6

Kortlopende schulden

842

 

0,4

 

919

 

0,4

 

203.728

 

100,0

 

204.396

 

100,0

 

 

 

Analyse van de financiële positie

 

 

    31-12-2019

 

    31-12-2018

 

Op korte termijn beschikbaar

 

 

 

Vorderingen

1.872

 

2.722

Liquide middelen

201.856

 

201.674

 

203.728

 

204.396

Kortlopende schulden

-842

 

-919

 

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

202.886

 

203.477

Vastgelegd op lange termijn

 

 

 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

202.886

 

203.477

 

Financiering

 

 

 

Reserve wetenschappelijk onderzoek

202.886

 

203.477

 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Bodewes Administratie en Belastingadvies B.V.

 

 

 

 

 H.C. Booman BSc MKB BC

 

2.1   Balans per 31 december 2019

 

 

 

ACTIVA

 

                   31 december 2019

€                     €

 

                  31 december 2018

€                     €

Vlottende activa

 

 

 

 

Vorderingen Overlopende activa

 

1

 

1.872

 

 

2.722

Liquide middelen

2

201.856

 

201.674

Totaal activazijde

 

203.728

 

204.396

 

PASSIVA

 

 

 

 

Reserve wetenschappelijk onderzoek

3

 

202.886

 

 

203.477

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handels-

 

4

 

 

 

kredieten

Overige schulden en overlopende passiva

 

5

173

 

669

 

0

 

919

 

 

842

 

919

Totaal passivazijde

 

203.728

 

204.396

 

 

2.2   Winst-en-verliesrekening over 2019

 

 

 

                                            2019

€                     €

 

                                            2018

€                     €

Netto-omzet

6

11.569

 

10.062

Overige bedrijfskosten

7

11.310

 

9.736

Bedrijfsresultaat

 

259

 

326

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

8

 

0

 

 

30

Rentelasten en soortgelijke kosten

9

-259

 

-356

Financiële baten en lasten

 

-259

 

-326

 

Resultaat voor belastingen

 

 

0

 

 

0

Belastingen

 

0

 

0

Netto resultaat na belastingen

 

0

 

0

 

 

2.3   Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

 

Informatie over de rechtspersoon

 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Brandwonden Research Instituut is feitelijk en statutair gevestigd op p/a Laan van Blois 179, 1943 MH te Beverwijk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41224519.

Algemene toelichting

 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Brandwonden Research Instituut bestaan voornamelijk uit: Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

 

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

2.4 Toelichting op de balans

 

Vlottende activa

Vorderingen

 

 

Overige vorderingen en overlopende activa

    31-12-2019

 

    31-12-2018

Overlopende activa

1.872

 

2.722

 

2 Liquide middelen

ING rekening courant NL45 INGB 0655 9604 49

 

51.856

 

 

67.818

ING rekening courant NL70 INGB 0655 9266 31

0

 

2.475

ING rekening courant NL45 INGB 0657 0096 01

0

 

42.881

ING rekening courant NL56 INGB 0000 0011 46

0

 

30

ING Zkl spaarrekening NL56 INGB 0000 0011 46

0

 

20.824

ING Zkl spaarrekening NL45 INGB 0655 9604 49

150.000

 

67.646

 

201.856

 

201.674

 

3 Reserve wetenschappelijk onderzoek Reserve wetenschappelijk onderzoek

    31-12-2019

 

202.886

 

    31-12-2018

 

203.477

 

Reserve wetenschappelijk onderzoek

 

 

 

Stand per 1 januari

203.477

 

198.576

Uit resultaatverdeling

-591

 

4.901

Stand per 31 december

202.886

 

203.477

 

Kortlopende schulden

 

 

 

4 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

 

 

Crediteuren

173

 

0

 

5 Overige schulden en overlopende passiva

 

 

 

Overlopende passiva

669

 

919

 

2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

 

 

 

 

                 2019

 

                 2018

6 Netto-omzet

 

 

 

Humeca

11.569

 

10.062

 

7 Overige bedrijfskosten

 

 

 

Verkoopkosten

1.689

 

2.075

Algemene kosten

9.621

 

7.661

 

11.310

 

9.736

 

Verkoopkosten

 

 

 

Reclame- en advertentiekosten

806

 

2.075

Representatiekosten

883

 

0

 

1.689

 

2.075

 

Algemene kosten

 

 

 

Abonnementen en contributies

27

 

386

Administratiekosten

735

 

533

Overige algemene kosten

0

 

3

Bijdrage aan onderzoek

2.400

 

338

Onderzoek algemeen, ondersteuning proefschriften

7.050

 

1.500

 

10.212

 

2.760

Mutatie reserve wetenschappelijk onderzoek

-591

 

4.901

 

9.621

 

7.661

 

8 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

 

 

Overige rentebaten

0

 

30

 

Overige rentebaten

 

 

 

Rente ING rekeningen-courant

0

 

30

 

9 Rentelasten en soortgelijke kosten

 

 

 

Bank-/rentekosten

259

 

356